•●♥♥●•٠•عشق است دخترای ایرونی•●♥♥●•٠•

من اوووووووووووووومدم

معلم موضوع انشا را این گونه مشخص کرد=وقتی بزرگ شدید چه کاره خواهید شد؟ و کودک سرطانی نوشت من بزرگ نخواهم شد... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, تقصیر خودمان بود.....بعضیها عددی نبودند ما انها را به توان رساندیم!!!! """""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""
[ دوشنبه سوم شهریور 1393 ] [ 5:14 PM ] [ شیما ] [ ]


یه مدت نیستم

سلام

دوستای گلم برام یه مشکلی پیش اومده فعلا یه مدت نمیتونم بیام ولی به یاده همه تون هستم فراموشمم نکنین تا بیام باشه دوستای گلم

اگه فراموشششششششششششششششم کنین کچلی بگیرین

[ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 ] [ 4:28 PM ] [ شیما ] [ ]


دوستت دارم خدا

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم
[ چهارشنبه نهم مرداد 1392 ] [ 11:17 PM ] [ شیما ] [ ]


شیماااااااااااااااا رمانتیک

3sem249rax03adkzcix.jpg
بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است

دلم میخواهد

حسادت کنم

به خودم....

63vqa1ujos1l7xmpp3l4.jpg
بدون سیب

کاشف جاذبه می شدم،

تنها اگر :

من و تو و نگاهـــــــــــــــــــــ ــــت،

قبل از نیوتن بودیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــم...

aofdp7havqyphl3ix84.jpg
نمیدانی

چطور گیج می شوم

وقتی هرچه می گردم

معنی نگاهت

در هیچ فرهنگ لغتی

پیدا نمی شود ... !

[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 12:7 PM ] [ شیما ] [ ]


من ووووووووووووووووووووو خدا جوووووووووووووووونموقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی،

نگو
خدا
با من قهر است.

او به تمام کائنات فرمان سکوت داده،

تا حرف دل تو را بشنود.

پس حرف دلت را بگو....نگران چی هستی؟

گاهی  خدا   درها و پنجره ها را قفل میکنه

زیباست اگر فکر کنی بیرون طوفانه

و

خدا

میخواد از تو محافظت کنه

پس بخند...


مـن ..
دعــــا میکــــنم ..
تـــــو را داشــتـه بــــاشـم ..
تـــــو ..
دعــــا مــی کنـــی ..
دیگـــــر نبــــاشـــم !

بیـــــــــچــاره
خـــدا !

من رأی میدهم ب کسی که قول دهد
تمام خیابانهای این شهر وخاطره هایش را عوض کند..

[ سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 ] [ 4:41 PM ] [ شیما ] [ ]


مطالب عاشقانه...

خسته ام پینوکیو

اینجا ادمها دروغهایه شاخ دار میگویند

    ودماغ خود را جراحیه پلاستیک میکنند...

**********************

**********************

زمانی میرسد که تمام عاشقانهایم برایه تو:

                                در یک جمله خلاصه شود...  

گور بابات!....

**********************

**********************

بیزار باش از معشوقی که
اسم هرزگی هایش را بگذارد
"آزادی"
اسم نگرانی هایت را بگذارد
"گیر دادن"
و برای بی تفاوتی هایش
"اعتماد داشتن به تو" را بهانه کند ...

**********************

**********************

 

 

 

 

 

[ یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392 ] [ 11:17 AM ] [ شیما ] [ ]


عاشقانه شیما


رفتــه اي

و مــن هــر روز،

بــه مــوريــانــه هــايــي فکــر مــي کنــم

کــه آهستــه و آرام

گــوشه هــاي خيــال ام را مــي جــونــد!

به گــذشـتــه که بــرمــیـگـــردم....

از حـــــــال مــیــروم....!.!

************************

************************

رفتنـــ بهــانه نمیـــ خواهــد ؛

بهـانهــ های مانـدنـــ که تمـامـــ شــود


کــافـیستــ ــ ـ

**************************

**************************


نـمـی دانـمــ از کجــا نـخــودسیـــاه گیـر آورد!

پشتـِـ سـرتـــ افتـــاد بـه روی سنـگــ فـرشــ هـای پیـــاده رو . . .

*******************************

******************************

به گمانم همان وقتی که سرم به عشق گرم بود
زندگی را دستکاری کردند
وگرنه...
نه وقتِ رفتنِ تو بود
نه پایانِ
من...

****************************

****************************

ریتم خنده هایت را دوست دارم !
تو بین تمام آدم ها ،
در این کره خاکی
تافته ی جدا بافته ای ؛
لبخند بزن مخاطب خاص من....

 

[ پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392 ] [ 8:50 AM ] [ شیما ] [ ]


تنهایی من

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم !

و فهمیدم…

تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه

درکش کنم

تنهایی … دیوار … قهوه های سر رفته از حوصله ام

اتاقی که چهار تاق باز ، روی من خوابیده

چشم هایی که از ساعت ، کار افتاده ترند

و شانه های تو ، که زیر بار ِ باران نمی روند

باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم

و این یعنی تنهایی

دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باورهایم

تا در روزهای تنهایی و دلتنگی به آن تکیه کنم . . .

با من تنها بگو این قصه را / با من تنها خدا ، این بنده را

ای خدا تنها تویی تنها منم / من به تنهایی تو سر میزم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم .

.

[ سه شنبه هشتم اسفند 1391 ] [ 4:34 PM ] [ شیما ] [ ]


دلتنگ

اس ام اس های جدید دلتنگی آبان 91

آمدی بشنوی بمانی،
آمدی شنیدی، رفتی!
حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: “دوستت دارم”

چــه حقیــر و کوچک اســت آن کســی کــه بــه خود مغــرور است…
چــرا کـــه نمی دانــد بعــد از بــازی شطرنــج،
شــــاه و سـربــاز هـمــه در یک جعبــه قــــرار می گیرنـــد

این روزها ،
“بغض” دارم،
” گریه” دارم،
تا دلت بخواهد،
” آه” دارم …
ولی بازیگر خوبی شده ام
” می خندم !!

نزدیک ترین آدم به تو اون کسی است
که از دورترین فاصله همیشه به فکرته
حتی از پسِ یه فاصله مجازی….

مدت هاست که میدانم دوستم داری…
که میدانی دوستت دارم…!
اما ای کاش به جای این همه سکوت
صدای خردشدن غرورهایمان را میشنیدیم….

هیچکس نفهمید که خدا هم تنهاییش را فریاد میکشد … قـــــــــــــــل هــــــوالله احــــــــــد …

 

[ سه شنبه سوم بهمن 1391 ] [ 4:29 PM ] [ شیما ] [ ]


دوباره دلم گرفته

 
 

دوباره آسمان این دل ابری شده.
دوباره این چشم‌های خسته بارانی شده.
دوباره دلم گرفته است و شعر دلتنگی را برای این دل می‌خوانم.
می‌خوانم و اشک می‌ریزم، آنقدر اشک می‌ریزم تا این اشک‌ها تبدیل به گریه شوند.
در گوشه ای، تنهای تنها و خسته از این دنیا.
دوباره این دل بهانه می‌گیرد و درد دلتنگی را در دلم بیشتر می‌کند.
خیلی دلم گرفته است، مثل همان لحظه ای که آسمان ابری می‌شود...
خیلی دلم گرفته است، مثل همان لحظه ای که پرنده در قفس اسیر است
و با نگاه معصومانه خود به پرنده‌هایی که در آسمان آزادانه پرواز می‌کنند،
چشم دوخته است.
دلم گرفته است مثل لحظه ی تلخ غروب، مثل لحظه ی سوختن پروانه،
مثل لحظه ی شکستن یک قلب تنها.
دوباره خورشید می‌رود و یک آسمان بی ستاره می‌آید و دوباره این دل بهانه می‌گیرد.
به کنار پنجره می‌روم، نگاه به آسمان بی ستاره.
آسمانی دلگیرتر از این دل خسته.
یک شب سرد و بی روح، سردتر از این وجود یخ زده.
خیلی دلم گرفته است، احساس تنهایی در وجودم بیشتر از همیشه است.
تنهایی مرا می‌سوزاند، دلم هوای تو را کرده است.
دوباره این دل مثل چشمانم در حسرت طلوعی دیگر است.
آسمان چشمانم پر از ابرهای سیاه سرگردان است،
قناری پر بسته در گوشه ای از قفس این دل نشسته و بی آواز است.
هوا، هوای ابریست، هوای دلگیریست.
می‌خواهم گریه کنم، می‌خواهم ببارم.
دلم می‌خواهد از این غم تلخ و نفسگیر رها شوم.
اما نمی‌توانم…
دوباره دلم گرفته است، خیلی دلم گرفته است،
اما کسی نیست تا با من درد دل کند، کسی نیست سرم را بر روی شانه‌هایش بگذارم
و آرام شوم… هیچکس نیست!!!

[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 8:29 AM ] [ شیما ] [ ]